Świat pod lupą – warszawskie spotkania międzynarodowestoiska-partnerow

Idea

Dokąd zmierza świat? Jak będzie wyglądać nowy globalny porządek? Jaką rolę odgrywają miasta i ich mieszkańcy w zmieniającym się świecie? Takie pytania zadajemy sobie w ostatnich latach coraz częściej.

„Świat pod lupą” to zaproszenie do spotkań i rozmów, w których postawimy pytania o Polskę, Europę i świat. Pytania które cisną się nam na usta, a na które nie zawsze znajdujemy odpowiedź. To dwudniowa podróż przez ważne i ciekawe problemy międzynarodowe naszych czasów w towarzystwie znakomitych intelektualistów, wybitnych ekspertek i praktyków oraz innych interesujących rozmówców z różnych krajów. Dyskusje, filmy i warsztaty poświęcone temu, co dzieje się w otoczeniu Polski i Europy, pozwolą zobaczyć współczesne wyzwania wyraźniej i z wielu perspektyw.

W tegorocznej edycji szczególnie uważnie przyjrzymy się przyszłości miast – to one jak w soczewce skupiają wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie świat i nasza cywilizacja. Postęp technologiczny i dostępność miejsc pracy czyni je atrakcyjnym domem dla coraz większej liczby ludzi. Choć mówiąc o stosunkach międzynarodowych myślimy głównie o państwach, to przecież miasta w nie mniejszym stopniu wchodzą ze sobą w interakcje, uczą się od siebie wzajemnie i szukają odpowiedzi na wyzwania globalne jak zmiany klimatyczne  czy migracje. Mądrze zarządzane, wykorzystują zaangażowanie obywateli i nowe technologie, które na przykład poprzez nowoczesną infrastrukturę czynią je miejscami przyjaznymi nie tylko dla mieszkających tam ludzi, ale również dla środowiska naturalnego.

W ramach „Świata pod Lupą 2017” rozmawiać będziemy, jak w ubiegłym roku, także o innych ciekawych i ważnych zagadnieniach ze sfery polityki, bezpieczeństwa, integracji czy kultury.

„Świat pod lupą” to spotkania otwarte dla wszystkich, którzy podzielają naszą fascynację światem i troskę o jego przyszłość. Zapraszamy 13 i 14 października do Centrum Kreatywności i Muzeum Pragi w Warszawie!

Tematy pod lupą

Poniżej przedstawiamy tegoroczne tematy.

Miasta

Większość ludzkości mieszka obecnie w miastach, gdzie koncentrują się władza, pieniądze, ale także problemy społeczne i ekologiczne. Miasta to wspólnota mieszkańców, którzy decydują o warunkach swojego życia; laboratorium, w którym testowane są nowe rozwiązania, a także podmiot polityki międzynarodowej. Jak najlepiej wykorzystać ich potencjał? Jak kształtować przestrzeń przyjazną ludziom i naturze? Jak łączyć odmienne interesy różnych grup? Będziemy o tym rozmawiać podczas debat m.in. o ruchach miejskich, nowych technologiach, czy urbanizacji w Afryce.

Migracje

Kryzys uchodźczy, który wstrząsnął Europą w 2015 r., to tylko wycinek globalnych migracji, które coraz mocniej wpływają na naszą rzeczywistość społeczną i polityczną. Migracje lokalne i między krajami są wynikiem rozwoju gospodarczego do niedawna bardzo biednych terenów, konsekwencją konfliktów etnicznych czy religijnych oraz zmian klimatycznych. Te tematy poruszymy podczas sesji o migracji i uchodźcach oraz urbanizacji w Afryce Subsaharyjskiej.

Bezpieczeństwo

Podczas debaty „Wojna w miastach, wojna o miasta” zastanowimy się, jak przemiany liberalnego porządku globalnego wpływają na sposób prowadzenia wojen. W najbardziej współczesnych konfliktach, cywilnym mieszkańcom Aleppo, Doniecka, czy Mosulu nie zostało zapewnione bezpieczeństwo – ich miasta stały się polem bitwy. Problemy dot. bezpieczeństwa obserwujemy również w miastach Unii Europejskiej, które coraz częściej stają się celami zamachów terrorystycznych.

Polska

Jak każdy inny kraj, Polska podlega wpływom zewnętrznym i wewnętrznym, które determinują obecną i przyszłą kondycję państwa. W obliczu licznych międzynarodowych wyzwań i wewnętrznych podziałów z przedstawiciel(k)ami różnych środowisk intelektualnych i opcji politycznych dyskutować będziemy o polskich receptach na rozwój, relacje obywatelskie we wspólnej przestrzeni czy stosunki z partnerami. Patrząc na problemy w konkretnych sektorach, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak Polska może aktywnie współdecydować o przyszłości projektu europejskiego.

Europa

Unia Europejska doświadczyła wstrząsów zewnętrznych i wewnętrznych, które zmuszają ją do przemyślenia swojej strategii rozwoju. Na horyzoncie rysują się różne propozycje dalszej (dez)integracji Unii, w różnym stopniu popierane przez kraje członkowskie. Ten temat podejmiemy w ramach debat dot. europejskich wyzwań, ruchów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz na sesji zamykającej pt. „Jaka Polska w jakiej Europie?”.

Świat

W tym roku spojrzymy na świat z perspektywy miast, pytając podczas otwarcia czy miasta będą rządzić światem? Przyjrzymy się powstającemu na naszych oczach nowemu globalnemu porządkowi i poznamy punkt widzenia Afryki Subsaharyjskiej. Zastanowimy się, jak z perspektywy rożnych regionów wypada ocena dotychczasowej globalizacji – czyta jest na drodze ku bardziej równościowej alokacji surowców i bogactwa, czy – wręcz przeciwnie – ku coraz bardziej niesprawiedliwemu podziałowi zasobów.

Nowe technologie

Nowe technologie zupełnie zmieniły sposób w jakim żyjemy i pracujemy, otwierają nowe możliwości dostępu do wiedzy oraz nowe linie podziału i wykluczenia. Podczas projekcji filmu „Punkt Krytyczny – Energia odNowa” i sesji „Cyfrowo i zielono – nowe technologie w ekologicznych miastach” weźmiemy te zmiany pod lupę i zastanowimy się, jak przy pomocy nowoczesnych technologii najlepiej zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony rozwój społeczeństw i najbliższego otoczenia.

Globalne zmiany

W tym roku po raz kolejny podejmiemy temat zmian w (liberalnym?) porządku globalnym. Porządek, który do tej pory opierał się na postanowieniach dot. suwerenności państw ustalonych po drugiej wojnie światowej i – przez część państw – po zimnej wojnie, jest teraz diametralnie kwestionowany. Podczas sesji otwierającej o rozwoju miast, debacie o wyzwaniach w Europie, nowych światowym porządku i wojnie w miastach podejmiemy temat zmian, które już zaszły i tych, których powinniśmy się spodziewać.

Tekst końcowy

Zapraszamy.
Facebook

Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej?
📢Zapraszamy na publiczną debatę ECFR Warsaw i Konrad Adenauer Stiftung in Polen 15 marca, w której udział wezmą:
✅Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR)
✅Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie)
✅Olivier de France (Dyrektor ds. Badań w IRIS w Paryżu)

Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).
Zgłoszenia na debatę przyjmujemy do 13 marca: goo.gl/forms/ZGhyMHtyA1wTzO4z2
...

Strategic autonomy for the EU? How to care better for security

Marzec 15, 2018, 2:00pm - Marzec 15, 2018, 9:30am

English version below -------------------------------------------- Warszawskie biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS) serdecznie zapraszają na debatę publiczną pt. Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo 15 marca w godz. 14:00-15:30 w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza Prezydentura Donalda Trumpa podważyła gotowość Stanów Zjednoczonych do żyrowania bezpieczeństwa Europy w czasie, gdy kryzysy w sąsiedztwie UE uwypukliły jej zależność od amerykańskich gwarancji. Wydatki obronne państw członkowskich są zbyt małe, a ich przemysł zbrojeniowy zbyt rozdrobniony, by Unia mogła uzyskać odpowiedni stopień autonomii strategicznej bez daleko idących reform. Czy PESCO - nowa inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - jest w stanie wzmocnić zdolności obronne UE? Czy państwa członkowskie będą musiały zwiększyć wydatki wojskowe, a jeśli tak, to o ile? Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej? By odpowiedzieć na te pytania, zapraszamy na debatę publiczną, w której udział wezmą: " Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR) " Michał Baranowski (dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of the United States) " Olivier de France (dyrektor ds. badań w IRIS w Paryżu) Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i jest ona organizowana w związku z raportem ECFR i KAS autorstwa Marcina Zaborowskiego pt. 'Poland and European Defence integration'(www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). Polecamy również komentarz Marka Leonarda i Norberta Röttgena na temat europejskiej obronności (www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence). Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 13 marca poprzez formularz rejestracyjny: goo.gl/forms/N5ZTU3xfAe7uliGd2 W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu --------------------------------------------------- Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) and Konrad Adenauer Foundation in Poland have the pleasure of inviting you to the public debate: Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security March 15th between 14:00 and 15:30 on the premises of the Stefan Batory Foundation, ul. Sapieżyńska 10a, Turowicz Room Donald Trump's ascent to presidency put into question the willingness of the U.S. to underwrite European security, just as crises in EU's neighbourhood underscored its reliance on American guarantees. Spending by member-states on defence is too small and their arms industries too fragmented for the EU to reach a necessary degree of strategic autonomy without substantial reform. Can PESCO - a new initiative on security and defence cooperation - strengthen EU's defence capabilities? Will the member states be forced to increase military spending, and if so, by how much? Is European strategic autonomy militarily possible and politically feasible? In order to address these questions, we invite you to a debate with: " Marcin Zaborowski (Visiting Fellow at ECFR) " Michał Baranowski (Head of the Warsaw Office of the German Marshall Fund of the United States) " Olivier de France (Research Director at IRIS, Paris) The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office. The discussion will be held on the occasion of he publication of an ECFR and KAS report by Marcin Zaborowski, 'Poland and European Defence integration' (www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). We also recommend ECFR's recent commentary on European defence by Mark Leonard and Norbert Röttgen (www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence). The debate will be held in Polish and English - simultaneous translation will be available. Please confirm your participation by March 13th via the registration form: goo.gl/forms/N5ZTU3xfAe7uliGd2 In case of problems with the online registration, please contact our office : Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu

View on Facebook
Flickr
MixCloud
You Tube